h1

Käynnis­tä oma SITA-kam­panja

Uuden SITA-kampanjasivun sisältö riippuu aina kampanjan kohteesta ja tilanteesta. Tässä on esitetty peruskonsepti, jota voi soveltaa tarpeen mukaan. Pidä kuitenkin hyvä ja asiallinen tyyli.

  1. Jos sinulla ei ole verkkosivua tai blogia, perusta blogi.
  2. Julkaise verkkosivulla tai blogissa  teksti, jossa ker­ro­taan asi­asta, jo­hon ha­luat rea­goi­ta­van kriit­ti­sesti. Jos al­kupe­räi­nen lähde on vi­deo- tai ää­ni­tie­dosto, litte­roi puhe teksti­muotoon.
  3. Ko­pioi ja säi­lytä it­sel­läsi alku­pe­räi­nen lähde siltä va­ralta, että se ei ole myö­hemmin enää julki­sesti saata­villa.
  4. Mai­nitse teks­tin yh­tey­dessä al­ku­peräi­nen lähde mahdolli­simman tar­kasti sekä mahdolli­nen www-osoite, josta se on löy­dettä­vissä.
  5. Voit tar­jota asi­aan liitty­viä val­miita kriit­tisiä kom­ment­teja tai lai­na­uksia is­la­min omista läh­teistä, ku­ten Ko­raanista, ha­dit­heista, isla­minoppi­nei­den fat­woista tai mus­li­mi­mai­den me­dias­ta.

Anna tekstin ala­puolella lu­ki­joille selkeät oh­jeet siitä, mitä pitää tehdä. Voit otsikoida tämän tominta-osuuden selkeästi vaikkapa ”TOIMINTAPYYNTÖ”.

  1. Mai­nitse, että SITA-kam­pan­jassa käyte­tään Am­nesty Inter­na­tiona­lin hy­väksi havait­se­­maa mene­tel­mää: vetoo­muk­sen lä­hettä­mistä kir­jeitse.
  2. Pyydä tu­losta­maan TOIMINTAPYYNTÖ-sa­nan ylä­puo­lella oleva osuus. Luki­joita voi pyytää li­sää­mään teks­tiin myös omia kom­mentte­jaan en­nen tu­losta­mista.
  3. Pyydä tu­losta­maan liit­teeksi joitain asi­aan liitty­viä, isla­mista kerto­via lehti­siä, esim:
  4. Il­moita, ke­nelle vetoo­mus tu­lisi lä­hettää, kuinka vas­taan­ot­tajaa puhu­tel­laan koh­teli­aasti ja kerro, mistä verkko-osoit­teesta vas­taan­ot­ta­­jan osoite on löy­dettä­vissä. Vältä osoit­teen suo­raa jul­kai­se­mista. Jos vas­taan­ot­ta­jia on enem­män kuin yksi, nu­meroi vas­taan­ot­tajat osoittei­neen lu­kemi­sen hel­potta­mi­seksi.
  5. Suosit­tele käyttä­mään 2-puo­lista tulos­tusta pape­rin ja posti­kulu­jen säästä­mi­seksi. 0,80 €:n posti­mer­killä voi lä­hettää enin­tään 50 g paina­van kir­jeen Suo­meen (n. 7 A4-pa­pe­riark­kia) ja enin­tään 20 g paina­van kir­jeen mihin maa­han ta­hansa (n. 3 A4-pa­pe­riark­kia). Ks. voi­massa olevat posti­mak­sut: http://www.posti.fi/hin­natja­ohjeet/.

HUOMIO! Mainitse ohjeissa, että SITA-kirjeessä ei uhkailla eikä herjata.

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: