h1

Mikä on SITA?

SITA tulee ranskan kielen ilmaisusta Sensibilisation à l’Islam Tous Azimuts, jonka voisi kääntää täydellinen islam-tietoisuus. Meidän tulee olla islamista läpikotaisin tietoisia. Oikea tieto on väkevä ase alistamista ja terroria vastaan. SITA toiminnan tarkoitus on levittää tietoisuutta, sillä monilla ihmisillä on islamista oikean tiedon sijaan vain ruusunpunaisia ennakkoluuloja.

Profeetta sanoi: “Minut on mää­rät­ty tais­te­le­maan ih­mi­siä vas­taan, kun­nes he to­­dis­ta­vat, et­tä ei ole muu­ta ju­ma­laa kuin Al­lah ja et­tä Mu­ham­mad on Hä­nen pal­ve­lijan­sa ja Hä­nen lä­het­ti­­lään­sä, suun­taa­vat kas­von­sa qib­laam­me (ru­kous­suun­taam­me) koh­ti, syö­vät mi­tä teu­ras­tam­me ja ru­koi­le­vat ta­val­­lam­me.” (Su­nan Abu-Da­wud, Ki­tab Al-J­ihad, 14: 2635)

SITA tar­joaa me­ne­tel­män toi­mia pe­rus­va­pauk­sien ja ih­mis­oi­keuk­sien puo­lesta isla­mi­soitu­mista vastaan suo­ran toi­min­nan avulla. SITA vas­tus­taa isla­mi­laista ideolo­giaa, ei musli­meja, jotka ovat tuon tota­litaa­ri­sen ideolo­gian ensi­si­jai­sia uh­reja ja van­keja. Huom! Kaik­ki mus­li­meik­si it­seään kut­su­vat ei­vät suinkaan nou­da­ta is­la­mia. Jokainen mus­li­mi­per­hee­seen syn­tyvä lapsi on automaattisesti muslimi ilman mah­dol­li­suut­ta vaihtaa us­kon­ta myö­hem­min elä­mäs­sä, ja niin­pä yh­tei­sön tiukan so­siaa­li­sen kont­rol­lin joh­dos­ta mo­­net jou­­tu­­vat tees­­ken­­­te­­le­­mään nou­dat­ta­van­sa is­la­min mää­räyk­siä, si­llä islam mää­­rää kuo­le­­man­­tuo­­mion sha­ri’an käs­kyjä uh­maavil­le tai kri­ti­soi­vil­le us­kon­luo­pioil­le.

Profeetta Muhammad: “Jos jo­ku vaih­taa is­la­min us­kon­sa, tap­pa­kaa hä­net.” (Sa­hih Buk­hari 9:84:57)

Län­simai­den isla­mi­soi­tu­mista vauhdit­tavat mo­net teki­jät: maa­han­muutto mus­limi­maista ja mus­li­mien kantavä­es­töä kor­ke­ampi syn­ty­vyys; isla­mo­fiili­sen po­liitti­sen eliitin ja val­ta­vir­tame­dian vaa­lima mo­ni­kul­tu­rismi, joka mahdol­listaa pe­rus­vapa­uksia ja ih­mis­oi­keuk­sia hal­veksi­van shari’an tota­litaa­ri­sen käs­ky­val­lan juur­tu­mi­sen län­teen; mus­li­mien har­joit­tama is­la­miin kut­su­mi­nen; sekä ta­qiyya, mus­li­mien us­kon­nolli­nen vel­volli­suus va­leh­della ja kät­keä to­delli­set ai­keensa aina, kun se pal­ve­lee is­la­min etua, ku­ten posi­tiivi­sen ima­gon yllä­pi­tä­mistä, tai suo­jelee mus­li­meja on­gel­milta, ku­ten jou­tumi­selta ri­kos­oi­keu­delli­seen vastuu­seen. Mer­kittä­vässä roo­lissa ovat moskei­jat, jotka eivät suin­kaan ole pelk­kiä har­tau­den har­joit­tami­seen tar­koi­tet­tuja temppe­leitä, vaan myös so­tilas­po­liitti­sia pro­pa­ganda- ja ko­mento­kes­kuk­sia, joissa le­vite­tään isla­min mili­ta­ristis-eks­pan­sii­vista ideo­lo­giaa, liet­so­taan vi­haa län­si­mai­sia ar­voja vas­taan ja koulute­taan tule­vai­suu­den jiha­dis­teja. Fakta­tie­toja mos­kei­joi­den toi­min­nasta voit lu­kea S. So­lo­mo­nin ja E. Ala­maqdisin kir­jasta “The Mosque Ex­posed“.

SITA:n in­noitta­jana toimii Amnesty In­ter­natio­nalin käyt­tämä me­ne­telmä: ver­kossa jul­kaistulla kam­panjasi­vulla an­ne­taan oh­jeet siitä, kuinka laa­tia nk. pi­ka­ve­too­mus, ja tar­jo­taan kaikki ve­too­mukseen lii­tet­tävä oheis­mate­riaali. Pi­ka­ve­too­mus liit­tei­neen lä­he­te­tään vas­taanot­ta­jalle kir­jeitse, koska kir­jeellä on mo­nessa suh­teessa enem­män pai­no­ar­voa kuin säh­kö­pos­tilla. Ta­voitteena on lu­mi­hiutale-efekti: jos ka­tolla on yksi, kaksi tai kolme lu­mi­hiuta­letta, mi­tään ei ta­pahdu, mutta mil­jardi lumi­hiutaletta riit­tää ro­mahdutta­maan ka­ton. SITA hyö­dyn­tää ha­jautet­tua lä­hesty­mista­paa, jota vi­ran­omaisten on mahdo­tonta kont­rol­loida: jo­kai­nen SITA-kam­panja on täy­sin itse­näi­nen; kam­panja­ma­teri­aali on ko­pi­oita­vissa sellai­se­naan aina uu­sille verk­kosivuille; eikä ku­kaan ra­por­toi ke­nel­le­kään.

sita_action_flocons

SITA-kam­panjasi­vulla tuo­daan esille ta­paus, jo­hon ha­lu­taan rea­goida; se voi olla esi­mer­kiksi sa­no­ma­leh­dessä tai In­ter­ne­tissä jul­kaistu ar­tik­keli, vi­deo- tai ää­ni­tal­lenne, isla­mo­fiili­sen poliiti­kon tai vir­ka­mie­hen haastat­telu, moskei­jan tai isla­milai­sen kulttuu­ri­kes­kuk­sen ra­ken­nus­suun­nitel­masta ker­tova uuti­nen tai vaik­kapa Tur­kin EU-jä­se­nyys. Kam­panja­si­vulla luki­joita ke­ho­te­taan tu­los­ta­maan ky­sei­nen ar­tik­keli, haastat­telu tai uuti­nen ja tar­vitta­essa lisää­mään asi­aan liitty­viä kriit­tisiä kom­ment­teja. Li­säksi tar­jolla on isla­mista ker­tovia tu­los­tus­val­miita lehti­siä, joita voi­daan liit­tää mu­kaan ve­too­muk­seen.

Ta­pauk­sesta riip­puen kir­jeitä voi­daan lä­het­tää esi­mer­kiksi kau­pun­gin- tai kun­nan­val­tuu­te­tuille, kan­san­edustajille, eu­roedusta­jille, mi­niste­reille, vir­ka­mie­hille, tuo­ma­reille, tai­teili­joille tai yh­dis­tyk­sille, jotka tar­vit­se­vat va­lis­tusta isla­mista; sa­tun­nai­sesti vali­tuille kau­pun­gin asukkaille, joille voi­daan ker­toa vaik­kapa suunnit­teilla ole­vasta moskei­jasta; is­la­min uh­reille, jotka tarvit­se­vat tu­kea, tai isla­min vastusta­jille, joita kan­nuste­taan py­sy­mään sin­nik­käinä ja luo­maan yh­teyk­siä mui­hin is­lam­kriit­tisiin ta­hoi­hin.

Toimi, älä alistu.

Mainokset

3 kommenttia

  1. NYT ON VIIMEISET HETKET ALKAA VASTUSTAA LÄPIMÄTÄÄ ISLAMIN ”USKOA”. MEIDÄN VELVOLLISUUS ON PITÄÄ VAIKKA VÄKISIN SUOMI ISLAM VAPAANA MAANA! T. MARA.


  2. Olet oikeassa


  3. […] Lähde: https://sitafinland.wordpress.com/mika-on-sita/ […]Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: